szukaj:
zaloguj:
Zapowiedzi
"Manifest w obronie życia"

 

MANIFEST W OBRONIE ŻYCIA

W TEMACIE OBRONY ŻYCIA NIE MA KOMPROMISÓW

 

Żyjemy, cieszymy się życiem – widzimy sens i cel życia, wypełniamy je istotną treścią – dzielimy nasze życie z innymi – KOCHAMY ŻYCIE! 

Wierzymy w Pana Życia, Boga – Ojca bogatego w MIŁOŚĆ, który będąc samym ŻYCIEM, mając życie w sobie, obdarza nas darem życia, powołuje do istnienia, obdarza darem życiowego powołania i nieustannie nas przy życiu utrzymuje.

ON rozpoczął nasze życie. ON je też zakończy na tej ziemi, zabierając nas do krainy wiecznego życia. 

Uwielbiamy GO za cudowny dar życia i dziękujemy MU za dar życia nadprzyrodzonego, zaszczepionego w nas na chrzcie świętym! 

Ponieważ nasze życie zanurzone jest w Bogu, w jego powstaniu, trwaniu i wiecznym przeznaczeniu, dlatego jest ono wielką TAJEMNICĄ. Nigdy tu na ziemi nie zrozumiemy do końca, ile w tym darze życia jest Boskiej miłości. Nigdy nie dostrzeżemy w pełni tutaj, ile w nim jest Bożej troski o nas, w każdym czasie i na każdym miejscu. Nigdy nie doświadczymy w pełni JEGO obecności w każdej żywej ludzkiej osobie.

Nie zgłębimy też nigdy zamiarów Boga wobec nas, który przewiduje dla nas o wiele więcej szczęścia niż jesteśmy sobie w stanie wytęsknić i wymarzyć.  Klękamy więc przed tajemnicą życia na kolanach, adorując Boga w nas i w każdym żywym stworzeniu, za to wszystko, co w nas jest tajemnicą, a co odgadniemy przy NIM w wieczności.

W cudownym, tajemniczym darze życia odkrywamy także jego ciężar, trud, wyzwanie, próbę – KRZYŻ. Życie kosztuje, ciąży, doświadcza, boli. Ból istnienia, ciężar cierpień, nieszczęść, choroby, kalectwa, starości, śmierci, stanowi wyzwanie do zdawania egzaminu z życia. Nie zdajemy go nigdy sami. Został nam przez Ojca dany JEZUS – ŻYCIE NASZE, który podjął ciężar cierpień wszystkich ludzi, poniósł go na krzyż, nadał mu sens i współdźwiga go od tej pory z każdym człowiekiem, ucząc jak w NIM zwyciężać.

Wierzymy, że każde życie ludzkie – nawet to najbardziej po ludzku nieudane i obarczone cierpieniem – ma w NIM, UKRZYŻOWANYM I ZMARTWYCHWSTAŁYM wartość nieocenioną, jako przewyższające wszystkie wartości materialne i w niczym nie jest mniejsze, ani gorsze od życia innych ludzi.

DLATEGO WYPOWIADAMY POD KRZYŻEM CHRYSTUSA SOLIDARNOŚĆ Z KAŻDYM ŻYCIEM, KTÓRE SIĘ LEKCEWAŻY, CZY KTÓREMU SIĘ ZAGRAŻA ZE WZGLĘDU NA JEGO NIEPOZORNY POCZĄTKOWY STAN, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, CHOROBĘ LUB STAROŚĆ.

Wierzymy, że dar życia został nam nie tylko dany, ale także zadany. Życie można zmarnować sobie samemu, jak i innym. Życia można nie wykorzystać, jedynie egzystując, a nie żyjąc w pełni wszystkimi możliwościami, jakie Bóg nam stworzył. Widzimy więc w darze życia zadanie całożyciowe od urodzenia aż po grób. Chcemy wzrastać w naszym człowieczeństwie i niepowtarzalnej osobowości, która stanowi bogactwo jedyne i wyjątkowe. Chcemy wzrastać w Chrystusie – Nowym Człowieku, wzorze i przykładzie najpiękniejszego człowieczeństwa, zjednoczonego z boską naturą Jednorodzonego Syna. 

Ten manifest życia, powstał z inspiracji nauczania oraz przykładu życia św. Jana Pawła II, głosiciela Ewangelii życia i obrońcy życia każdego człowieka. Dlatego za jego przykładem, a nade wszystko za przykładem Maryi, Matki Życia, powtarzamy Słowa z Jego encykliki „Evangelium vitae”:

„O Maryjo, jutrzenko nowego świata,
Matko żyjących,
Tobie zawierzamy sprawę życia:
spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci,
którym nie pozwala się przyjść na świat,
ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,
mężczyzn i kobiet — ofiary nieludzkiej przemocy,
starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.
Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu
oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,
aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości
na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie”. (nr 105)

 

Ks. dr hab. Marian Duda
Moderator Wspólnoty Przymierza Rodzin „Mamre”

 

Częstochowa, 5 marca 2024 r.

 

DOKUMENT DO POBRANIA

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Ileż to już razy zdumiewamy się aktualnością słowa Bożego. W odczytywanym dzisiaj w brewiarzu kapłańskim fragmencie Listu do Efezjan Święty Paweł napisał bardzo mocne słowa: "Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Niech zniknie wśród was wszelka gorycz, znieważanie i wszelka złość". Im bardziej będziemy słuchać słowa Bożego i wypełniać je, mniej będzie wśród nas „przemądrzałości” i niezgody.

18 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
28 X 1925 - ustanowienie Diecezji Częstochowskiej bullą Vixdum Poloniae Unitas
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.