szukaj:
zaloguj:
Instytucje
Ochrona danych

 

Zasady dotyczące przetwarzania danych w kontakcie z Archidiecezją Częstochowską

 

 • SPOSÓB KONTAKTU      

Za kontakt z Archidiecezją Częstochowską rozumie się zarówno kontakt z  Arcybiskupem Metropolitą Częstochowskim, Sekretariatem Księdza Arcybiskupa Metropolity oraz Kurią Metropolitalną w Częstochowie.

 

 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem podanych podczas kontaktu Państwa z Archidiecezją Częstochowską (dokonywanych za pośrednictwem Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego, Sekretariatu Księdza Arcybiskupa Metropolity oraz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie) danych osobowych jest Archidiecezja Częstochowska występująca jako urząd w działaniach Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa.

Kontakt do administratora w sprawie przetwarzania danych: Kuria Metropolitalna w Częstochowie, al. NMP 54, 42-217 Częstochowa; tel.: +48 34 324 10 44; e-mail: kuria @ archiczest.pl

 

 • DROGA KORESPONDENCJI URZĘDOWEJ

Obowiązuje komunikat Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, o następującej treści: „Uprzejmie prosimy, by wszelkie zapytania, zgłoszenia i inne kwestie wymagające udzielenia urzędowej odpowiedzi, przesyłane były do Kurii Metropolitalnej w Częstochowie w formie pisemnej z podaniem adresu do korespondencji i własnoręcznie podpisane”.

 

 • KONTAKT Z  INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Inspektor Ochrony Danych Archidiecezji Częstochowskiej
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
e-mail: iod @ archiczest.pl

 

 • ORGAN ODWOŁAWCZY SKŁADANIA SKARG

Kościelny Inspektor Ochrony Danych
Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
tel.: +48 22 530 48 87, +48 726 888 11
e-mail: kiod @ episkopat.pl
https://kiod.episkopat.pl/

 

 • PRAWODAWSTWO OCHRONY DANYCH W KOŚCIELE
  • Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. (dalej określanego: Dekret - zobacz dekret).
  • kan. 220 Kodeksu Prawa Kanonicznego (dalej skrót KPK) oraz kan. 23 Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich (dalej skrót: KKKW), gwarantujące prawo do dobrego imienia i prawo do ochrony intymności,
  • kan. 482-491 i kan. 535 KPK oraz kan. 252-261 i kan. 296 KKKW, zobowiązujące każdą parafię do prowadzenia ksiąg parafialnych, zgodnie z przepisami Konferencji Biskupów i biskupa diecezjalnego oraz zobowiązujące proboszcza do ich właściwego sporządzania i przechowywania oraz dotyczące obowiązku posiadania archiwum przez kurie diecezjalne i parafie, i zasad ich prowadzenia,
  • kan. 1067 i 1069 KPK oraz kan. 784 i 786 KKKW, dotyczące kanonicznego przygotowania do małżeństwa, a w szczególności przekazywania informacji o okolicznościach mających znaczenie dla możliwości jego zawarcia,
  • Motu proprio La cura vigilantissima z dnia 21 marca 2005 r. (AAS 97(2005), s. 353-376),
  • Przepisy Konferencji Episkopatu Polski o prowadzeniu ksiąg parafialnych: ochrzczonych, bierzmowanych, małżeństw i zmarłych, oraz księgi stanu dusz z dnia 26 października 1947 r.,
  • Instrukcję opracowaną przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski z dnia 23 września 2009 r. „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce”,
  • Dekret Ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła z dnia 7 października 2015 r.,

 

 • CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od przedmiotu lub celu kontaktu:

a)    w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Archidiecezji Częstochowskiej, osobie Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego oraz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie przewidzianego przepisami prawa kanonicznego lub świeckiego (art. 7 ust. 1 pkt 3) Dekretu;

b)    gdy przetwarzanie danych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez wyżej wymienione podmioty (art. 7 ust. 1 pkt 6) Dekretu);

c)    dla wykonywania przez wyżej wymienione podmioty zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w Kościele katolickim (art. 7 ust. 1 pkt 5) Dekretu).

 

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator będzie przechowywać dane osobowe do chwili zakończenia sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie, jeżeli wymagają tego przepisy prawa kanonicznego lub prawa powszechnie obowiązującego, dane te będą archiwizowane i przechowywane przez czas określony w tych przepisach.

 

 • PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem przez KIOD Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

1) informacji o przetwarzaniu danych;

2) prawo do żądania sprostowania danych,

3) dokonania adnotacji i uzupełnienia danych,

4) do żądania usunięcia danych,

5) żądania ograniczenia przetwarzania,

6) prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.

ARCYBISKUP
DR WACŁAW DEPO METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI
MYŚLI APELOWE
Wobec dramatycznych wydarzeń zarówno w Koszalinie, jak i w Gdańsku różnimy się interpretacjami i postulatami. A trzeba by przyjąć ten trudny program papieski: "Wymagajmy od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali" tego, czy innego spełnienia obowiązków. Nie zapominajmy, że jedynie wiara, choć jest ciężarem, przynosi światło w ciemnościach zła i śmierci.

17 stycznia 2019 r.
KALENDARIUM
25 III 1992 - ustanowienie Archidiecezji Częstochowskiej bullą Totus Tuus Poloniae Populus
LITURGIA


Kuria Metropolitalna
Al. NMP 54, 42-217 Częstochowa
tel.: +48 34 324 10 44
email: kuria @ archiczest . pl
konto bankowe: PKO BP 36 1020 1664 0000 3202 0156 6454

Sekretarz Księdza Arcybiskupa Metropolity:
ks. Mariusz Trojanowski
tel.: 34 324 33 75

Kuria czynna:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – g. 9.00 – 13.00;
czwartek – g. 11.00 – 13.00; oraz g. 14.00 – 16.00.
Kuria jest nieczynna w soboty i niedziele
oraz w następujące dni: zobacz.